©  Foto:

Holme Å

Holme Å løber igennem Hovborg og det typiske hedelandskab. 

Få steder i landet både kan og må man færdes i varierende og ureguleret natur, og det kan man langs Holme Å. Holme Å ligger i et landskab med høje granplantager, løvtræskrat, heder og sandede marker. Landskabet er præget af hedens opdyrkning og tilplantning. Holme Å er stort set ureguleret og har sit udspring i Gispel Mose ved Bække. Strømmen er stedvis så stærk, at man kan se sten og sand på bunden af åen. Flere steder i ådalen kan man se kildevæld, eller udsivende vand ved bunden af skrænterne. Det kaldes ”trykvand”, da grundvandet over skrænterne ligger højere end bunden af skrænterne og derved trykker vandet ud. Fænomenet har også medført, at der vokser sumpplanter op ad skrænterne.

Der er et rigt plante- og dyreliv i ved Holme å. Af planter langs naturstierne er der bl.a. lyse-siv, tagrør, eng-kabbeleje, almindelig mjødurt og engnellikerod. På engene kan man også se eng-forglemmigejen og småbladet milturt. Af fugle kan bl.a. nævnes fiskehejre, bjergvipstjert, isfugl og vandstær. Der er også ræve i området og butsnudet frø. I vandet er der regnbueørred, bækørred, skalle, ål, gedde og aborre. Holme Å har fået sit navn efter en række holme - meget små øer midt i åløbet. Disse holme findes ikke længere. 

Københavnerplantager
Holme Å løber bl.a. igennem det særprægede område ved Baldersbæk, hvor københavnergrossereren Holger Petersen købte sandet hedejord og etablerede en større plantage med tilhørende villa. Her fortsætter den mod vest, hvor den ved Karlsgårde Sø løber ud i Varde Å og videre ud i Vadehavet. 

Bæveren
I 1999 blev 18 bævere sat ud på Klosterheden sydøst for Lemvig. Man mener, at det er nogle af disse bævere, der har bredt sig til Holme Å, hvor der første gang blev registreret bævere i 2012. Tæt på Høllund Bro har de fældet træer, bygget bæverbo og dæmninger. Bæveren kræver adgang til vand året rundt. Den lever ved større og mindre vandløb, søer, vandhuller og tørvegrave. 

Her kan du møde Holme Å
Du kan færdes helt tæt på åen og dens natur enten via Kyst-til-Kyststien eller nogle af de lokale vandreruter i Hovborg. Området med Holmeådalens Grønne aktivitetspark går lige ned til åen. Åen krydses af Grindsted-Holsted-vejen og løber igennem Hovborg by. 

Udsigtspunkter 
Vittrup Baun og Stenbjerg er de højeste punkter med henholdsvis 101 og 103 meter over havets overflade.