©  Foto:

Holsted Å

Holsted Å udspringer i Vejen Mose, den løber forbi byerne: Brørup, Holsted, Gørding og Bramming.

Åen løber videre ud i Sneum å og ender i Vadehavet. Holsted Å er ureguleret dvs. at den har sit naturlige snoede forløb. Åen har meget fint fiskevand, med en god bestand af ørreder. På den sydvendte skråning er der et fredet egekrat, fredningen medfører, at der altid skal være egeskov på arealet. Naturtyperne moser, enge og overdrev langs åen er beskyttet område. Åen og dens omgivelser er også Natura-2000 areal, hvilket vil sige, at det er et internationalt natur-beskyttelsesområde. Området er hjemsted for fiskearterne bæklampret, snæbel, flod-lampret og oddere lever også i området. 

Der er anlagt tre ruter ved Holsted Å på henholdsvis 2,4 km, 3,7 km og 4,7 km. Ruterne er primært trampestier, som også går over private grunde, så vis gerne hensyn. Ruterne er afmærkede med gule, røde og blå trekanter på pæle.  

Odder – en succeshistorie
Ved Holsted Å kan du være heldig at finde fodspor fra oddere – eller ekskrementer. Men du ser næppe en odder, for den er sky og er mest aktiv om natten. Odderen lever af fisk, frøer, små pattedyr, fugle og krebsdyr. Selvom odderen blev fredet i 1967, faldt bestanden til 200 på landsplan sidst i 1980'erne. Nu er der 6-800 oddere i jyske vandløb. Som en tilpasning til livet i vand, har odderen svømmehud mellem tæerne og kroppen er lang og strømlinet.